L’economia sostenible, tal com s’esmenta a la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, és una dinàmica de creixement que concilia els aspectes econòmics amb els socials o mediambientals en el marc d’una economia productiva i competitiva que fomente:

 • L’ocupació de qualitat
 • La igualtat d’oportunitats
 • La cohesió social
 • El respecte ambiental
 • L’ús racional dels recursos naturals

Tot amb la finalitat d’evolucionar d’una manera conscient que no comprometa a les generacions futures.

A més a més, d’acord amb l’Agenda 2030, l’economia sostenible formaria part d’un dels seus 5 eixos centrals: la prosperitat.

Ara, la Generalitat Valenciana, conscient de la necessitat de repensar el nostre model econòmic, ha llançat les ajudes destinades a la promoció de l’economia sostenible a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2022.

Quina és la finalitat d’aquestes ajudes?

Amb aquesta subvenció, es busca contribuir a la promoció de l’economia sostenible a la Comunitat Valenciana, a través del finançament d’actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socialment responsables i de l’Economia del Bé Comú (EBC).

Quins són els grups objectiu d’aquesta subvenció?
 1. Associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguen com a objecte la promoció de l’economia sostenible, la RS i l’Economia del Bé Comú (EBC).
 2. Petites i mitjanes empreses (PIME), amb personalitat jurídica pròpia, implicades en la cultura i pràctica de l’empresa social i de l’economia sostenible i la EBC; i amb una persona assalariada a jornada completa amb una antiguitat de més d’un any.
 3. Centres, instituts i entitats universitàries (adscrites o no a una universitat) amb personalitat jurídica pròpia que duguen a terme activitats d’investigació i formació en matèria de: economia sostenible, la RS o l’EBC.
 4. Els pactes territorials per l’ocupació i el desenvolupament social que estiguen reconeguts per la GVA.
No obstant això, aquestes entitats han de complir els següents requisits:
 1. Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre públic corresponent a la data de publicació de la present convocatòria.
 2. Tindre domicili social en el territori de la Comunitat Valenciana.
 3. No estar incurses en cap de les circumstàncies que es contemplen en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 4. No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions.
Amb tot, les accions objecte de subvenció són:
 1. Accions de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques socialment responsables, el foment de la responsabilitat social i l’economia sostenible; tot amb distintes modalitats.
 2. Elaboració i implantació d’una memòria de sostenibilitat que contribuïsca a mesurar, supervisar i gestionar el rendiment de les empreses i l’impacte que tenen en la societat en el triple vessant social, econòmic i mediambiental, de manera que permeten mesurar l’èxit ètic de l’organització i la seua contribució al bé comú.
 3. Activitats dirigides a finançar les despeses derivades d’activitats d’investigació bàsica o d’impuls de la investigació aplicadaen les matèries objecte d’aquesta subvenció.
 4. Activitats de formació i difusió sobre instruments per al desenvolupament, foment i implantació de la responsabilitat social i la informació no financera.
Ara bé, amb quina quantia poden comptar aquestes entitats per a dur a terme les actuacions esmentades?

Les quanties màximes de les ajudes per entitat beneficiaria i actuació subvencionable són:

 • 10.000 € quan les ajudes es concedisquen a una mateixa entitat per a totes les activitats de formació, foment i difusió de les entitats socialment responsables, el foment de la ER i d’Economia Sostenible.
 • 3.000 € per a les accions a desenvolupar per les pime, import que variarà en funció del nombre d’assalariats.
 • 5.000 € per a accions d’investigació i/o formació especialitzada.
 • 17.500 € per a les actuacions dels Pactes i Acords Territorials per l’Ocupació i el Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana, sempre en funció del nombre d’habitants de l’àrea on operen

Totes aquestes quanties es podran veure augmentades en el cas que, una vegada valorades i adjudicades les subvencions d’aquesta convocatòria, no s’esgotara la quantia disponible en un d’aquests tipus d’ajudes.

Però, quin és el termini per a la presentació de la subvenció?

El termini de sol·licitud, la qual es durà a terme de manera telemàtica, s’estendrà des del dia 14 de març fins al dia 22 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).

I, pel que fa al període de justificació, aquest es tancarà el dia 31 d’octubre de 2022.

Des d’EQUÀLITAT, participació i igualtat, volem ajudar-vos en tot aquest procediment, no només pel que fa a la sol·licitud, sinó també acompanyar-vos en el plantejament, desenvolupament i implementació d’aquestes accions. I és que, el que busquem és afegir valor aportant l’experiència i les habilitats adquirides amb el pas del temps, així com la il·lusió, la implicació i els coneixements del nostre equip de persones professionals i multidisciplinars.

Comunicació EQUÀLITAT