Graduada en Psicologia i especialitzada en igualtat mitjançant el Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat de la Universitat de València.

Ha complementat la seua formació i experiència amb múltiples cursos i seminaris sobre plans d’igualtat, llenguatge inclusiu, perspectiva de gènere en les administracions públiques, prevenció i actuació front la violència de gènere, la violència sexual i alfabetització digital en dones rurals.

Així mateix, compta amb experiència en administració pública com agent d’igualtat, realitzant funcions de coordinació, campanyes de sensibilització, accions formatives i accions de prevenció, detecció i actuació front casos de violència de gènere, entre altres.

Actualment, és Consultora Sènior d’Igualtat en la nostra consultora, i és l’encarregada de diversos projectes públics i empresarials, la responsable d’alguns plans d’igualtat i la impulsora de tot tipus d’accions en matèria d’igualtat i prevenció de violències masclistes.

***

Graduada en Psicología y especializada en igualdad a través del Máster en Género y Políticas de Igualdad de la Universitat de València.

Ha complementado su formación y experiencia con múltiples cursos y seminarios sobre planes de igualdad, lenguaje inclusivo, perspectiva de género en las administraciones públicas, prevención y actuación frente a la violencia de género, violencia sexual y alfabetización digital en mujeres rurales.

Asimismo, cuenta con experiencia en administración pública como agente de igualdad, realizando funciones de coordinación, campañas de sensibilización, acciones formativas y acciones de prevención, detección y actuación ante casos de violencia de género, entre otras.

Actualmente, es Consultora Sénior de Igualdad en nuestra consultora y es la encargada de diversos proyectos públicos y empresariales, la responsable de algunos planes de igualdad y la impulsora de todo tipo de acciones en materia de igualdad y prevención de violencias machistas.Comunitat.

lhervas@equalitat.es