fbpx

Subvencions de Transparència i Responsabilitat Social

Subvencions de Transparència i Responsabilitat Social

Subvenciones

Subvencions de Transparència i Responsabilitat Social. Diputació de València 2024

 

La Diputació de València convoca subvencions destinades a entitats associatives sense ànim de lucre de municipis de la província de València amb població inferior a 50.000 habitants per al foment, promoció i divulgació de la transparència i la responsabilitat social.

Quines entitats són les beneficiàries?
Entitats associatives sense ànim de lucre d’aquells municipis de la província de València amb població inferior a 50.000 habitants, constituïdes com a associació o fundació d’acord amb la Llei 1/2002, de 22 de març, del Dret d’Associació, a la llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions o a la Llei 8/1998, de 9 de desembre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

No podran tindre la condició de beneficiàries aquelles associacions o fundacions que es troben incurses en qualsevol de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei General de Subvencions, així com tampoc aquelles que mantinguen amb la Diputació deutes o sancions de naturalesa tributària.

Quin és el terme de presentació de sol·licituds?
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València i, en tot cas, el calendari d’execució de les activitats haurà d’estar comprés entre l’1 de gener i el 4 d’octubre de 2024.

Quins projectes són subvencionables?
Se subvencionen totes aquelles activitats destinades a dissenyar i executar accions en matèria de responsabilitat social i foment de la cultura de la transparència i l’accés a la informació en les entitats. En concret:

• Cursos de formació, seminaris, jornades, congressos, tallers o altres accions d’anàloga naturalesa en matèria de transparència i responsabilitat social.

• Accions d’assessorament a la ciutadania i realització d’estudis o materials informatius relacionats amb la responsabilitat social, la transparència i l’accés a la informació pública.

• Accions que fomenten l’accés i ús de les TIC entre la població en risc d’exclusió digital.

• Campanyes i activitats de difusió sobre responsabilitat social (reciclatge, medi ambient, consum responsable, etc.) i de sensibilització ciutadana sobre estils de vida responsables i sostenibles.

• Edició de material (fullets, guies, microvídeos, etc.) sobre qüestions relacionades amb la responsabilitat social per a la ciutadania: mobilitat sostenible, agricultura ecològica, igualtat, diversitat i no discriminació, ús eficient d’aigua i energia, etc.

Quines despeses cobreix l’import de la subvenció?
• Despeses corrents, financers i de personal que duga a terme l’entitat i que siguen necessaris per a la realització del projecte (nòmines del personal de l’entitat imputables al projecte fins a un 70% de la quantitat subvencionada).

• Despeses de funcionament estrictament necessàries per a la consecució de l’objecte de la subvenció (lloguer, llum, aigua, telèfon, neteja, material fungible).

• Despeses de transport i locomoció del personal adscrit al projecte sempre que el desplaçament siga estrictament necessari i tinga relació directa amb l’activitat subvencionada.

• Despeses d’assessoria jurídica estrictament necessàries per a la consecució de l’objecte de la subvenció. L’import màxim justificable per factura no podrà excedir del 5% d’aquesta.

• Despeses de subcontractació fins a un màxim del 100% de la quantitat subvencionada.

Quin és l’import de la subvenció?
L’import màxim de la subvenció concedida no podrà ser superior a 5.000 euros.

Puc sol·licitar altres subvencions per a la mateixa finalitat?
Sí. La subvenció que atorga la Diputació podrà ser compatible amb la percepció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada.

En EQUÀLITAT posem a la teua disposició nostra acreditada experiència en la gestió integral de subvencions: des de l’elaboració de la proposta fins a l’execució i justificació del projecte ens ocupem de cada detall per a assegurar l’èxit d’aquest.

No deixes passar l’oportunitat que brinda la Diputació de València per a desenvolupar un verdader projecte d’innovació social i democràtica i contacta amb nosaltres. Juntes podem aconseguir-ho.

Contactar con Kangurea

Te lo ponemos muy fácil. Nuestra respuesta es inmediata.