fbpx

Subvencions contra la Violència de Gènere

Subvencions contra la Violència de Gènere

Subvencions contra la Violència de Gènere

Subvencions contra la Violència de Gènere per a municipis valencians

 

Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província de València adherits a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, per a l’elaboració de campanyes i projectes.

 

Quines entitats són les beneficiàries?

 

Tots els ajuntaments de municipis de la província de València adherits a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere i que tinguen la placa/distintiu de “Municipi protegit contra la violència de gènere”.

 

Quina és la data de termini de presentació de projectes?

 

El 17 de maig de 2024.

 

En general, quins projectes són subvencionables?

 

Seran subvencionables tant projectes com campanyes. En el cas dels projectes, s’inclouen els relacionats amb:

 

  • Prevenció, detecció i lluita contra la violència de gènere.
  • Coeducació dirigida a la comunitat educativa i agents socials del municipi.
  • Atenció integral per a dones en el sistema prostitucional i dones víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual.
  • Formació especialitzada en violència de gènere i/o sexual dirigida al personal tècnic i polític de l’ajuntament.
  • Formació especialitzada en projectes de prevenció i intervenció en casos de violència de gènere dirigida al personal de l’àrea de servicis socials.
  • Protocol local de protecció contra la violència de gènere i atenció a les víctimes coordinat amb la resta de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat del municipi.
  • Mesures contemplades en el pla d’igualtat de la corporació en qualsevol de les seues modalitats.
  • Executar les mesures contemplades en el Pla Estratègic de la Dona en el Sistema Rural Valencià elaborat per la Diputació de València, indicant la mesura a la qual es fa referència.

Pel que respecta a les campanyes, seran subvencionables:

 

  • Les campanyes municipals de sensibilització, prevenció i lluita contra la violència de gènere a través de tríptics, cartells,etc., com a promotors o col·laboradors d’estes.
  • Les campanyes relacionades amb la prevenció del consum de prostitució.

 

Quines despeses cobreix l’import de la subvenció?

 

Únicament són despeses subvencionables els de caràcter corrent que responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulten estrictament necessaris i es generen dins de l’exercici natural al qual es refereix la convocatòria. Els conceptes subvencionables són exclusivament els derivats de la campanya o projecte presentat, sense que s’admeten despeses de viatge, oci i temps lliure, ni de servicis de restauració i servici d’àpats.

 

Llavors, quin és l’import de la subvenció?

 

L’import total de les subvencions que es concedeixen a l’empara d’aquesta convocatòria ascendeix a un total de 900.000 euros.

 

Puc sol·licitar altres subvencions per a la mateixa finalitat?

 

La present subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes o ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, sempre que la suma de totes elles no supere el cost total de l’activitat subvencionada. No obstant això, s’exclou d’esta compatibilitat a les ajudes o subvencions que s’hagen concedit de manera directa o en règim de concurrència competitiva per esta Corporació, sempre que estiguen destinades en el present exercici al mateix projecte o activitat i siguen tramitades des de l’Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica.

 

A EQUÀLITAT, som experts en la gestió integral de subvencions, amb més de 15 anys d’experiència demostrables en la matèria. Si tens una idea en ment o vols que t’ajudem a planificar un projecte compatible amb aquesta subvenció, contacta amb el nostre equip i t’assessorarem.

Contactar con Kangurea

Te lo ponemos muy fácil. Nuestra respuesta es inmediata.