fbpx

Subvencions agenda 2030

Subvencions agenda 2030

Subvenciones

Subvencions Agenda 2030

Subvencions Agenda 2030: Convocatòria de subvencions per al finançament d’actuacions d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible de l’agenda 2030, en l’àmbit local

 

Quines entitats són les beneficiàries de les subvencions Agenda 2030?

Podran ser beneficiàries de les subvencions objecte de regulació per esta Orde:

 1. Les entitats locals d’àmbit inferior a la província de la Comunitat Valenciana.
 2. Les associacions i organitzacions, sense ànim de lucre, amb domicili social en la Comunitat Valenciana, legalment constituïdes i inscrites, en la data de publicació de la corresponent convocatòria, en el registre corresponent en funció de la seua naturalesa jurídica, amb més de quatre anys d’activitat i que disposen de la seu central o d’una delegació permanent en el territori de la Comunitat Valenciana.

Quin és el termini de presentació de projectes?

Els projectes es podran presentar fins al dia 29 de maig de 2024.

En general, quins projectes són subvencionables?

Les ajudes contemplades en les presents bases aniran dirigides a finançar les següents actuacions, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana:

 • Accions d’Implementació, Territorialització i Agenda Urbana.
 • Accions de Formació, Sensibilització i Comunicació
 • Accions de treball en Xarxa i Aliances

Quines despeses cobrix l’import de la subvenció?

Es consideraran despeses subvencionables les següents despeses:

 1. a) Costos directes:
 • Costos directes corrents: Despeses vinculades a la formulació, avaluació del projecte i informe d’auditoria. El total de la despesa imputada a la Generalitat Valenciana per estos conceptes serà com a màxim d’un 12% de la subvenció concedida. Les despeses derivades de l’informe d’auditoria previst en la base dotzena de la present orde, tindrà un límit de 2.000 euros.
 • Altres servicis tècnics i professionals.
 • Materials i subministraments.
 • Viatges, allotjaments i dietes: El total de la despesa subvencionada per aquest concepte no podrà superar la quantia del 15% de la subvenció concedida per la Generalitat Valenciana.
 • El total de la despesa subvencionada per aquest concepte no podrà superar la quantia del 50% de la subvenció concedida per la Generalitat.
 1. b) Costos indirectes. La suma dels costos indirectes imputats a la intervenció no podrà superar el 10% dels costos directes de la subvenció concedida per la Generalitat.

Llavors, quin és l’import de la subvenció?

La quantia individualitzada de les ajudes es determinarà en funció de la puntuació total obtinguda per cadascuna de les entitats, d’acord amb els criteris de valoració establits en la base sexta de la present orde, amb un màxim global de finançament per a totes elles determinat per la disponibilitat pressupostària establida en la corresponent convocatòria.

S’establix una quantia màxima d’ajuda a percebre per cada entitat beneficiària de:

 • 40.000 € per a les Accions d’Implementació, Territorialització i Agenda Urbana.
 • 25.000 € per a les Accions de Formació, Sensibilització i Comunicació.
 • 25.000 € per a les Accions de treball en Xarxa i Aliances.

Per finalitzar, puc sol·licitar altres subvencions per a la mateixa finalitat?

Sí, les subvencions regulades mitjançant estes bases són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa o anàloga finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, estatals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Contacta’ns

 

Contactar con Kangurea

Te lo ponemos muy fácil. Nuestra respuesta es inmediata.